OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Některé údaje, poskytnuté při využívání produktů a služeb společnosti SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a, , IČ: 61498084, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30388 (dále jen "naše společnost"), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Naše společnost se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.
 

CO JE CLINKME?

Aplikace ClinkMe (dále jen "ClinkMe") Vám umožňuje snadno, rychle a intuitivně vyhledávat a volat kontakty ze svého adresáře, plánovat hovory, spravovat oblíbené kontakty, historii Vašich hovorů a zasílání zdarma zpráv dalším uživatelům ClinkMe. Více informací o ClinkMe získáte zde.
 

PROHLÁŠENÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI O OCHRANĚ INFORMACÍ V APLIKACI CLINKME

Společnost zpracovává . následující osobní údaje uživatelů aplikace ClinkMe: Účet ClinkID, který se skládá z e-mailové adresy, hesla, přezdívky a fotografie (viz. odstavec "Účet ClinkID").. Dále je možné ke každému účtu ClinkID v případě žádosti uživatele přidat další tzv. identifikátory, kterým je e-mailová adresa a telefonní číslo. Veškeré údaje získané od uživatelů ClinkMe slouží výhradně k účelům identifikace uživatelů pro přístup ke službám aplikace ClinkMe a využívání služeb této aplikace. . Společnost nezpracovává citlivé údaje dle § 4 zákona o ochraně osobních údajů. Naše společnost tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím stranám (kromě výjimek uvedených dále) a učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které je společnost povinna poskytnout podle platných právních předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze se souhlasem uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronickou cestou, kdy jsou po vyplnění uživatelem zaevidovány v interní databázi společnosti uložené na zabezpečeném serveru společnosti nebo na zařízení uživatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez poskytnutí osobních údajů však nelze služby ClinkMe využívat. Osobní údaje budou zpřístupněny ostatním uživatelům aplikace ClinkMe, případně dále specifikovaným třetím stranám.
 

NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI O VAŠICH KONTAKTECH

(dostupné ve verzi 1.0 a vyšší)
ClinkMe umožňuje zobrazování a správu Vašich kontaktů, které máte uložené na Vašem zařízení. Z tohoto důvodu aplikace načítá všechny informace o kontaktech z Vašeho zařízení tak, aby je mohla správně zobrazit a umožnit Vám s nimi pracovat. ClinkMe všechny tyto informace zpracovává pouze na daném zařízení. V rámci ClinkMe jsou některé informace o kontaktech (použitých pro oblíbené, plánování hovorů, pořadí telefonních čísel a rychlé volby) ukládány do interní databáze aplikace, která je uložena pouze na Vašem zařízení. Při odstranění aplikace se všechny tyto informace, které si ClinkMe ukládá na zařízení, také odstraněny.

HLASOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ KONTAKTŮ

(dostupné ve verzi 1.5 a vyšší)
V kontaktech, které Vám aplikace ClinkMe zobrazuje, můžete vyhledávat pomocí mluveného slova. Při tomto hlasovém vyhledávání aplikace nahraje Váš hlas, převede jej do binárního formátu a odešle na servery třetí strany (společnost Google), kde dochází k rozpoznání a následnému vrácení seznamu návrhů zpět do aplikace ClinkMe. Nahraný hlas neukládáme na Vašem zařízení nebo našich serverech a jeho zpracování probíhá pouze v paměti RAM na zařízení. Nakládání s informacemi a daty zaslanými do společnosti Google se řídí pravidly této společnosti (více informací naleznete na http://www.google.com/policies/privacy/).

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV A NAKLÁDÁNÍ S INFORMACEMI

(dostupné ve verzi 1.2 a vyšší)
ClinkMe Vám umožňuje také zdarma zasílat zprávy uživatelům, kteří mají také instalované ClinkMe. Abychom v rámci ClinkMe rozpoznali, na který z Vašich kontaktů může být zaslána zpráva, využíváme některých informací o Vašich kontaktech. Mezi tyto informace patří telefonní čísla a e-mailové adresy, které jsou na Vašem zařízení zašifrovány a odeslány zabezpečeně na naše servery. Na našich serverech probíhá synchronizace těchto informací tak, abychom Vám mohli nabídnout seznam Vašich kontaktů, kteří také používají ClinkMe. Informace odesílané na naše servery jsou zde zabezpečeně uloženy na pevném disku. Není možné z těchto dat zpětně získat žádnou informaci o Vašich kontaktech. ClinkMe neodesílá žádné další informace o Vašich kontaktech, událostech v kalendáři, zprávách SMS, e-mailových zprávách nebo další Vaše soukromá data na naše nebo jiné servery.

Zprávy, které z ClinkMe odesíláte jiným uživatelům nebo přijímáte od jiných uživatelů jsou odesílány na naše servery zabezpečeně a jsou uloženy na pevném disku a případně paměti RAM na našich serverech po dobu nezbytně nutnou pro doručení všem uživatelům. Po doručení všem uživatelům je zpráva z našich serverů odstraněna. Zprávy nejsou na našich nebo jiných serverech zálohovány a není možné je po doručení všem uživatelům zpětně získat. Na našich serverech jsou pouze ukládány statistiky, které obsahují počty zasílaných zpráv mezi uživateli a další informace nutné pro zabezpečení správného chodu všech služeb spojených se zasíláním a přijímáním zpráv.

V případě, že nemáte ClinkMe na Vašem zařízení spuštěné nebo aktivní, je Vám doručena informace o nové zprávě od jiného uživatele pomocí tzv. push notifikace. Požadavky na tyto notifikace jsou generovány na našich serverech a zasílány zabezpečeně přes servery třetích stran, kterými jsou společnosti Google a Apple, na Vaše zařízení. V případě, že nechcete dostávat push notifikace o nově příchozích zprávách od ostatních uživatelů, máte možnost odhlásit se od Vašeho účtu ClinkID (tím Vám nebudou moci ostatní uživatelé odeslat zprávu). Souhlasíte s tím, že v těchto případech může naše společnost předat informace nezbytně nutné (Vaši přezdívku a obsah zprávy) pro zaslání push notifikace na Vaše zařízení třetím stranám, nad kterými nemá naše společnost kontrolu.
 

ÚČET CLINKID

(dostupné ve verzi 1.2 a vyšší)
Pro zasílání a přijímání zpráv zdarma nebo datové volání přes ClinkMe je nutné registrovat účet "ClinkID". Pomocí tohoto účtu se přihlašujete k našim službám a serverům, které Vám umožní zasílání a přijímání zpráv nebo vytáčet a přijímat hovory. Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou zabezpečeně odeslány a uloženy na našich serverech

Účet ClinkID se skládá z e-mailové adresy, hesla, přezdívky a fotografie (e-mailová adresa, heslo a přezdívka jsou povinné údaje, fotografie povinná není). Dále je možné ke každému účtu ClinkID přidat další tzv. identifikátory, podle kterých Vás ostatní uživatelé mohou najít a poslat Vám zprávu. Identifikátor může obsahovat e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Jako ochrana proti zneužití e-mailové adresy nebo telefonního čísla je generován unikátní ověřovací kód, který je zasílán na daný identifikátor. Ověřovací kód pro e-mailovou adresu je generován a odesílán jako standardní e-mailová zpráva přímo na našich serverech. Pro ověření telefonního čísla je zaslán ověřovací kód na dané telefonní číslo pomocí zprávy SMS přes třetí stranu, kterou je společnost Materna Communications a.s., které jsou předány informace o telefonním čísle a ověřovací kód. Souhlasíte s tím, že v těchto případech může naše společnost předat informace nezbytně nutné pro zaslání ověřovacího kódu pomocí zprávy SMS této třetí straně, nad kterými nemá naše společnost kontrolu.
Naše společnost učiní maximum pro to, aby ochránila informace poskytnuté v rámci účtu ClinkID (e-mailové adresy, telefonní čísla) před zneužitím a zavazuje se, že je nebude používat pro zasílání obchodních nebo jiných sdělení.

DATOVÉ VOLÁNÍ (CLINKME VOLÁNÍ)

(dostupné ve verzi 1.6 a vyšší)
Aplikace ClinkMe Vám umožňuje nejenom odesílat a přijímat zprávy, ale také vytočit nebo přijmout hovor. Tyto hovory je možné uskutečnit pouze mezi uživateli aplikace ClinkMe, kteří mají registrovaný účet ClinkID a pro používání datových hovorů je nutné aktivní připojení k síti 3G, Wi-Fi nebo LTE. Naše servery zajišťují funkci, která umožňuje zjistit dostupné veřejné IP adresy obou uživatelů tak, aby mohlo proběhnout navázání hovoru mezi oběma uživateli (více informací: STUN). Na našich serverech si neuchováváme žádné informace o Vašich IP adresách (pouze po dobu nezbytně nutnou pro zjištění Vaší IP adresy).

Hovory probíhají primárně v režimu napřímo mezi oběma uživateli bez použití serveru, tzv. "peer-to-peer". Pokud se nepodaří navázat spojení napřímo (např. z důvodu omezení v podnikové síti), pak data (hlas nebo video) jsou přenášena zabezpečeně přes naše servery (více informací: TURN). Na těchto serverech se data neukládají. Všechny hovory jsou automaticky šifrovány a nejsou ukládány ani na zařízení, ani na našich serverech.

SDÍLENÍ VAŠÍ FOTOGRAFIE

(dostupné ve verzi 1.3 a vyšší)
U každého svého účtu ClinkID si můžete dobrovolně nastavit fotografii, kterou bude sdílet o ostatními Vašimi kontakty. Tato fotografie je bezpečně a zašifrovaně uložena na našich serverech. Sdílení fotografie není povinné a fotografie může obsahovat libovolný obrázek. Vaše sdílená fotografie se následně zobrazuje u Vašich kontaktů, které Vás mají ve svém adresáři na zařízení v aplikaci ClinkMe u zpráv, které můžete v rámci aplikace posílat zdarma. Každý uživatel má možnost v aplikaci ClinkMe fotografii u svého účtu ClinkID odstranit, přičemž se tato fotografie také odstraní z našich serverů.
 

INFORMACE O AKTUÁLNÍ POLOZE

(dostupné ve verzi 1.3 a vyšší)
ClinkMe Vám umožňuje v rámci zasílání zpráv zdarma odeslat informaci o Vaší aktuální poloze. Tato informace je získávána z Vašeho zařízení a odeslána všem účastníkům konverzace. Informaci o Vaší poloze ukládáme na našich serverech zabezpečeně a pouze na dobu nutnou pro doručení všem účastníkům konverzace. Po doručení všem účastníkům je tato informace z našich serverů smazána a není možné ji zpětně dohledat a získat.
 

SDÍLENÍ SOUBORŮ

(dostupné ve verzi 1.3 a vyšší)
ClinkMe Vám umožňuje v rámci zasílání zpráv zdarma odeslat obrázky, které máte uložené na Vašem zařízení nebo odeslat fotografii, kterou můžete pořídit pomocí Vašeho zařízení. Všechny soubory odesílané z Vašeho zařízení jsou před odesláním šifrovány unikátním klíčem, který je generován na Vašem zařízení. Odesílané soubory jsou bezpečně uloženy na serverech naší společnosti. Každý soubor je šifrován jiným unikátním klíčem, který je znám pouze odesílateli a příjemci zprávy. Naše společnost nemá možnost zpětně dešifrovat a číst obsah souborů, které jsou v rámci zpráv zdarma zasílány. Všechny soubory jsou po určité době automaticky z našich serverů odmazány.
 

SDÍLENÍ KONTAKTŮ

(dostupné ve verzi 1.3 a vyšší)
ClinkMe Vám umožňuje v rámci zasílání zpráv zdarma sdílet vybrané informace (vizitku) o Vašich kontaktech, které máte uložené na Vašem zařízení. Vybrané informace o kontaktu jsou odesílány zabezpečeně v rámci zprávy. Informaci o sdíleném kontaktu ukládáme na našich serverech zabezpečeně a pouze na dobu nutnou pro doručení všem účastníkům konverzace. Po doručení všem účastníkům je tato informace z našich serverů smazána a není možné ji zpětně dohledat a získat.

NÁKUPY V APLIKACI

(dostupné ve verzi 1.4 a vyšší)
Vybrané funkce aplikace jsou dostupné až po zakoupení vybraných rozšíření, které si můžete nakoupit přímo v aplikaci ClinkMe. Bez zakoupení těchto rozšíření nejsou vybrané funkce k dispozici. Pro zakoupení vybraných rozšíření využíváme třetích stran (Apple a Google), které poskytují možnost provést platbu za rozšíření pro aplikaci ClinkMe. Informace o provedeném nákupu rozšíření aplikace ClinkMe jsou ukládány na naše servery k Vašemu účtu ClinkID tak, abychom Vám mohli zajistit, že budeme mít jednou zakoupené rozšíření dostupné i na jiných zařízeních, kde se přihlásíte pod účtem ClinkID, pod kterým jste rozšíření zakoupili. Informace o provedeném nákupu obsahují: číslo transakce, datum zakoupení, množství a identifikátor rozšíření. Všechny tyto informace jsou odesílány z Vašeho zařízení na naše servery zabezpečeně a na našich serverech jsou také uloženy zabezpečeně. Naše společnost nemá přístup ani neukládá žádná data týkající Vašich platebních operací nebo Vašich platebních karet, pomocí kterých provádíte nákupy rozšíření přes třetí strany.

DIAGNOSTICKÉ INFORMACE

(dostupné ve verzi 1.4 a vyšší)
Abychom lépe porozuměli uživatelům, jak aplikaci ClinkMe používají a mohli do budoucna přinášet úpravy, které povedou ke zlepšení uživatelského komfortu a práce s aplikací, můžete povolit odesílání diagnostických dat z aplikace na servery třetí strany (www.flurry.com). Naše společnost nemá kontrolu na daty uloženými na serverech třetí strany a využívá je pouze pro statistiku a vyhodnocení používání aplikace. Odesílaná data jsou anonymní a obsahují následující informace: Typ zařízení, typ a verze operačního systému, země původu, délka aktivity aplikace v minutách, použité moduly v ClinkMe během aktivity. Diagnostická data neobsahují žádné Vaše osobní informace, informace uložené na Vašem zařízení nebo data uložená v aplikaci ClinkMe. Sběr a odesílání diagnostických dat můžete kdykoliv zapnout nebo vypnout v nastavení aplikace ClinkMe.

BEZPEČNOST

Vybrané informace, které ClinkMe zpracovává a zasílá na naše servery jsou zabezpečeny pomocí standardních technologií dostupných na trhu. Všechny odeslané a doručené zprávy zdarma, které jsou na zařízení ukládány, jsou v interní databázi šifrovány tak, že nejsou pro jiné uživatele a aplikace čitelné. Všechna uživatelská jména hesla jsou zabezpečeně uložena na zařízení. Komunikace v rámci ClinkMe mezi zařízením a našimi servery probíhá pomocí zabezpečeného kanálu a protokolu. Data uložená na našich serverech jsou šifrována a dostatečně zabezpečena proti úniku a neoprávněnému zneužití.
 

COOKIES

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání. Na základě anonymních datových objektů například naše společnost sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce stránek naší společnosti nebo našich produktů a služeb.
 

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Na stránkách www.clinkme.net jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá naše společnost kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů a nakládáním s daty. Naše společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.
 

PRÁVA UŽIVATELŮ CLINKME

Podle § 12 zákona o ochraně osobních údajů má každý uživatel ClinkMe, jenž poskytl osobní údaje naší společnosti, právo písemně požádat o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů.. Každý uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 

ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ

Čas od času může naše společnost v souladu s právními předpisy revidovat toto prohlášení. Vyhrazujeme si právo na aktualizaci tohoto prohlášení, nebo jakékoliv jiné z našich politik. Oznámení o aktualizaci bude společnost zveřejňovat na těchto stránkách. , kdykoliv bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že budete sami pravidelně provádět kontrolu tohoto prohlášení tak, abyste byli seznámeni se všemi změnami a aktuálními informacemi týkající se tohoto prohlášení nebo jiných našich politik a prohlášení. Pokud nesouhlasíte s naším prohlášením o nakládání a ochraně osobních údajů a zpracování dat, není možné používat tyto stránky, aplikaci ClinkMe nebo ostatní služby, na které se vztahuje toto prohlášení.